Logga in

Stadgar

Namn

§ 1. Föreningens namn är Göinge TrädgårdsSällskap med säte i den skånska Göingebygden.

Ändamål

§ 2. Göinge TrädgårdsSällskap är en ideell förening vars syfte är ”Att under trivsamma former öka medlemmarnas kunskaper om trädgård”. I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, studiecirklar utflykter m.m.

Medlemskap

§ 3. Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen.

TrädgårdsSällskapets styrelses angelägenheter

§ 4. Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter samt två ersättare. Ordförande, sekreterare och kassör utses direkt av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Styrelsen är

beslutsmässig när halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röst tal

har ordföranden utslagsröst.Protokoll justeras av ordföranden.

Protokoll från styrelsemöte skall sändas för kännedom till revisorer,

valberedning och ansvariga för av styrelsen utsedda arbetsgrupper

Styrelsen bör närvara vid årsmötet.

Medlemsavgift

§ 5. Årsavgiften för kommande år fastställs på årsmötet. Avgiften skall tas ut på det sätt styrelsen anser lämpligt.

Verksamhetsår/Räkenskapsår

§ 6. Räkenskapsåret omfattar tiden den 1 januari – den 31 december. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

Firmatecknare

§ 7. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Föreningens bankmedel disponeras av ordförande och kassör var för sig.

Årsmötet

§ 8. Årsmötet hålls före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före fastställd tid.

Ärende vid årsmötet

§ 9. På årsmötet ska behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Dagordningens godkännande

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Justeringsmännen är vid behov rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Styrelsen berättelse för det gångna verksamhetsåret

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av

a. Ordförande för en tid av två år

b. Kassör för en tid av två år

c. Sekreterare för en tid av två år

d. 4 ledamöter för en tid av två år

Valen skall ske så att ordförande och kassör väljs olika år samt att övriga ledamöter fördelas med två som väljs år 1 och tre som väljs år 2

e. 2 ersättare för en tid av ett år

f. 2 revisorer för en tid av ett år

g. 1 revisorsersättare för en tid av ett år

12. Övriga val som årsmötet beslutar. (t.ex. arbetsgrupper mm. )

13. Val av valberedning för en tid av ett år

14. Förslag till budget för kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift för nästkommande år

15. Ekonomiska frågor

a. beslut om arvoden, samt ersättning för resor för innevarande år

b. milersättning vid gemensam bilkörning

c. ekonomiska frågor av annat slag

16. Övriga frågor/nya förslag

17. Årsmötets avslutande

Ändring av stadgar

§ 10. Ändring av stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra följande möten, varav det första är ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras kvalificerad majoritet. Om förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt på kallelsen.

Föreningens upplösning

§ 11. Upplösning av föreningen ska beslutas av två på varande följande möten varav det första är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras att minst 75 % av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas för syfte som överstämmer med föreningens målsättning i § 2.

Stadgarna beslutade av:

Årsmötet 2009-02-23 samt på medlemsmöte 2009-03-12
Ändring av § 7 på årsmötet 2013-02-11 samt på medlemsmötet 2013-03-11.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.